Muzika atveria autistiškus vaikus

Mu­zi­kos ir šo­kio te­ra­pi­ja – ga­li­my­bė at­si­skleis­ti au­tis­tiš­kiems vai­kams. Mu­zi­ka tam­pa tar­pi­nin­ke, pa­de­dan­čia už­megz­ti tar­pu­sa­vio ry­šį, at­si­ver­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo po­rei­kius. Kaip gy­dy­ti ne vais­tais, o me­nu, kaip at­ras­ti...