Etikos kodeksas

Lietuvos muzikos terapijos asociacijos

Etikos kodeksas

Įžanga

Muzikos terapija šiandienos kultūroje – tai muzikos terapeuto ir kliento (individo ar grupės) bendradarbiavimas naudojant muziką / muzikavimą bei susikuriančius tarpusavio ryšius kliento sveikatingumo ir gyvenimo kokybės optimizavimui.

Lietuvos muzikos terapijos asociacija (Lmta) pagal Europos muzikos terapijos kongregacijos (European Music Therapy Congregation, EMTC) narystės reikalavimus įsipareigoja dirbti su socialine ir teisine atsakomybe. Tai nustato Lmta narių asmeninę atsakomybę prieš tuos asmenis, su kuriais jie yra terapiniame santykyje, siekiant terapinių (sveikatinimo) tikslų. Šis etikos kodeksas apsaugo pacientus/klientus nuo neetiškų praktikų ir orientuoja Lmta narius jų profesinėje veikloje.

1 Taikymas

Lmta etikos kodeksas taikomas kiekvienam asociacijos nariui – muzikos terapijos profesionalui ir muzikos terapijos taikytojui ir yra pagrindinis etinis kodeksas kitiems specialistams, susijusiems su Lmta veikla.

2 Tikslas

2.1. Pagrindinis Lmta Etikos kodekso tikslas yra apsaugoti pacientus/klientus nuo žalą sukeliančių rezultatų, neetiško elgesio (punktas Nr.4) ir užtikrinti, kad visais atvejais klientų gerovei būtų teikiama pirmenybė.

2.2.  Šiam pagrindiniam tikslui teikiama pirmenybė kitų Lmta  įstatyminių tikslų atžvilgiu, tokių kaip narių saugumas, gerbūvis ir profesinis tobulėjimas, profesijos pažanga  ar “muzikos terapeuto” vardo išsaugojimas.

3 Bendrosios profesinės pareigos
3.1. Muzikos terapeutas/-ė turi dirbti sutinkamai su numatytais kokybiniais standartais, atitinkančiais jo/jos konkretų vaidmenį.

3.2. Muzikos terapeutas/-ė laikosi visų atitinkamų nacionalinių – Lmta reikalavimų, kurie atitinka Europos – EMTC profesinės etikos reikalavimus. Lmta  narys/-ė laikosi visų Lmta priimtų profesinės etikos reikalavimų

3.3. Muzikos terapeutas/-ė savo darbe negali imtis jokių oficialių ar neoficialių profesinių veiksmų, kurie konfliktuotų su pagrindiniu tikslu, ginančiu paciento/kliento saugumą ir jo interesus.

3.4. Muzikos terapeutas/-ė visomis galimomis priemonėmis turi siekti išlaikyti ir pagerinti savo profesines žinias bei įgūdžius (kompetencijas), dalyvaudamas asmeninėje terapijoje, atitinkamuose mokymuose, supervizijoje  ir pan.

4 Ypatingi įsipareigojimai prieš pacientą/klientą

4.1. Muzikos terapeutas/-ė turi būti įsisąmoninęs jog jo/ jos veikla neatsiejama nuo terapinio santykio. Jis/ji jokiomis aplinkybėmis negali veikti siekdamas/-a patenkinti savo asmeninius interesus (pvz., emocinius, seksualinius, socialinius ar ekonominius poreikius).

4.2. Kaip yra priimtina muzikos terapijos profesijoje, muzikos terapeutas dirba atitinkamo susitarimo (kontrakto) su pacientu/klientu ir/ar jo/jos tėvais/globėjais pagrindu. Tai turėtų apimti:

a)      muzikos terapijos teorinę-praktinę kryptį;

b)      muzikos terapijos veiklos sritis;

c)      muzikos terapijos užsiėmimų vietą, laiką, trukmę („setingą“);

d)     muzikos terapijos proceso apimtį;

e)      muzikos terapijos įkainius (ten kur jie yra taikomi);

f)       terapijos konfidencialumo esmę (punktas Nr.6);

4.3. Muzikos terapeutas/-ė negali atlikti muzikos terapijos paslaugos, jeigu jis/ji yra nekompetentingas/a patenkinti paciento/kliento tam tikrų terapinių poreikių. Tai liečia tuos atvejus, kai reikalingi įgūdžiai, kurie nebuvo įgyti terapeuto mokymų metu.

4.4.  Muzikos terapija gali būti taikoma tik esant kontraktui (su paskyrimu ar paties kliento prašymu). Muzikos terapeutas negali primesti paslaugos nei pateikti ar publikuoti klaidinančių pareiškimų apie galimą terapinį poveikį klientui bei skleisti klaidinančių pareiškimų apie MT visuomenei.

4.5.  Muzikos terapeutas/-ė yra atsakingas/-a už fizinę paciento/kliento sveikatos priežiūrą terapinio užsiėmimo metu ir turi būti pasirengęs/-usi bet kokiai jo būklei, kai yra reikalinga skubi medicininė pagalba.

4.6. Muzikos terapeutas/-ė negali atlikti sveikatos būklės įvertinimo, terapijos, mokymų, supervizijų ar tyrimų, kuomet pats tuo tarpu yra psichiškai ar fiziškai nepajėgus to daryti.

4.7. Muzikos terapeutas/-ė gali turėti savo profesinės atsakomybės draudimą, jeigu jis/ji nėra apdraustas/a institucijos.

5 Atsakomybė prieš praktikantus/mokomus asmenis, internus ir priimančius supervizijas.
5.1. Muzikos terapijos studentui nei individuali, nei grupinė terapija negali būti teikiama asmens, susijusio su teoriniais mokymais, supervizijomis ar šio studento internatūra.

5.2.  Personalas ar mokymo institucijos, kurie turi rimtų abejonių dėl studento tapimo kompetentingu muzikos terapeutu, turi apie tai informuoti studentą ir atitinkamus atsakingus asmenis.

5.3. MT dėstytojas/supervizorius neturi deleguoti studentui ar supervizuojamam asmeniui klinikinės atsakomybės be adekvačios supervizijos.

6 Konfidencialumas ir duomenų apsauga

6.1. Muzikos terapeutas turi saugoti informacijos, gautos kliento/paciento terapijos/gydymo metu, konfidencialumą.

Išimtys:
a) bendra informacija, griežtai reikalinga/būtina šio kliento/paciento vietinių terapinių režimų koordinavimui, gali būti pasidalinta su atitinkamais profesionalais;

b) su kliento/paciento/globėjo sutikimu atitinkama informacija, siekiant mokomųjų tikslų,  gali būti pasidalinta su mokomais asmenimis, kuriems bus taikomi tie patys konfidencialumo reikalavimai kaip ir terapeutui/-ei;

c) su kliento/paciento/globėjo sutikimu atitinkama anoniminė informacija gali būti publikuojama ar pateikta kaip mokomojo pavyzdžio ar mokslinio tyrimo dalis;

d) vaiko ar nepilnamečio atveju, esant teismo sprendimui, informacija, tiesiogiai susijusi su Vaikų Teisių apsaugos tarnybomis, turi būti atskleista

7 Moksliniai tyrimai

7.1. Visuose moksliniuose tyrimuose, į kuriuos klientas/pacientas yra tiesiogiai ar netiesiogiai įtrauktas, pirmenybė turi būti teikiama jo interesams ir saugumui, kaip tai yra apibrėžta aukščiau esančiuose 4 ir 6 skyriuose.

7.2.  Tyrimai susiję su muzikos terapija visose institucijose atliekami  galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3.   Kolegų intelektualinis indėlis turi būti įvertintas su pagarba. Jų indėlis turi būti aiškiai įvardijamas kiekvienoje prezentacijoje ar leidinyje.

8 Profesinai santykiai

8.1. Muzikos terapeutas turi siekti gerų ir abipusiai palaikančių darbo santykių su kolegomis.

8.2. Muzikos terapeutas turi susilaikyti nuo įžeidžiančių pastabų apie kolegas, kilus konfliktui, turi siekti abiems pusėms priimtino sprendimo.

9 Lygios galimybės

9.1. Kiek tai susiję su muzikos terapeuto veiksmų laisve, jis/ji privalo suteikti pacientams/klientams lygias galimybes gauti jų būklės įvertinimą ir gauti terapiją, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, etninės grupės, lyties, seksualinės orientacijos ar negalios formos, t.y. visa, kas neturi įtakos gydymui.

9.2. Kiek tai susiję su muzikos terapeuto veiksmų laisve, stojantieji, būsimieji supervizoriai, besikreipiantieji dėl profesinio pripažinimo ar tyrimų finansavimo negali būti diskriminuojami dėl jų rasės, religijos, etninės grupės, lyties, seksualinės orientacijos ar bet kokios negalios, neturinčios įtakos jų kompetencijai.

10.  Etikos kodekso įsigaliojimas

10.1. Lmta  turi tirti priimto Etikos kodekso pažeidimus ir, jeigu tai yra būtina, atitinkamai disciplinuoti savo narius.

10.2. Lmta yra atsakinga už narių stebėjimą, t.y. kaip efektyviai nariai susitvarko su aukščiau mnėtomis procedūromis.

Lietuvos muzikos terapijos asociacijos etikos kodeksui pritarta visuotiniame asociacijos narių susirinkime (2009.09.19, protokolas Nr.2)