Statutes

Įstatai priimti  visuotiniame Lietuvos ugdomosios muzikos terapijos asociacijos LUMTA narių susirinkime
Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2009 m. lapkričio 17 d.

LIETUVOS MUZIKOS TERAPIJOS ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.    Lietuvos muzikos terapijos asociacija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – plėtoti muzikos terapiją kaip profesiją, mokslą, paslaugą, discipliną, koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2.    Lietuvos muzikos terapijos asociacijos  teisinė forma – asociacija. Toliau šiuose įstatuose Lietuvos muzikos terapijos asociacija vadinama Asociacija.

1.3.    Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau- Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau- Asociacijos įstatymas), bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

1.4.    Asociacijos buveinė yra Miežių g. 8-15, Vilniuje.

1.5.    Asociacija turi antspaudą, sąskaitą banke, teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą.

1.6.    Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.7.    Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindiniai asociacijos tikslai yra:

2.1.1. plėtoti muzikos terapiją vardan visuomenės narių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gyvenimo kokybės;

2.1.2. siekti, kad būtų įgyvendinama tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintomis nuostatomis grįsta muzikos terapijos edukacija ir įtvirtinta muzikos terapijos profesija;

2.1.2.1. įteisinti muzikos terapijos profesiją atitinkančią Europos muzikos terapijos kongregacijos nustatytus minimalius profesijos standartus;

2.1.2.2. patvirtinti profesinės etikos kodeksą.

2.1.3. konsultuoti muzikos terapijos taikymo klausimais;

2.1.4. inicijuoti muzikos terapijos paslaugų integravimą;

2.1.5. informuoti visuomenę apie asociacijos veiklą;

2.1.6. užsiimti šviečiamąja ir edukacine veikla muzikos terapijos srityje;

2.1.7. koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams, juos ginti;

2.2. Siekdama šių tikslų, Asociacija:

2.2.1. bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kurių kompetencijai priklauso muzikos terapijos profesijos standartų bei profesinės etikos kodekso tvirtinimas.

2.2.2. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, kitomis asociacijomis  rengiant  ir įgyvendinant muzikos terapijos edukacijos programas.

2.2.3. bendradarbiauja su  valstybinėmis ir visuomeninėmis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis, kvalifikacijų kėlimo centrais, valdžios institucijomis, aukštosiomis mokyklomis keičiantis profesinėmis idėjomis;

2.2.4. konsultuoja muzikos terapijos taikymo klausimais

2.2.5. organizuoja, ir vykdo seminarus, mokymus, konsultacijas, kvalifikacijos kėlimo kursus, tarptautines konferencijas,  ir kitokio pobūdžio renginius asmenims, taikantiems muzikos terapiją ar ja besidomintiems;

2.2.6. inicijuoja muzikos terapijos paslaugos diegimą įvairioms tikslinėms grupėms  valstybinėse, nevalstybinėse  ugdymo, globos, slaugos ir kitose įstaigose bei konsultuoja paslaugų kokybės klausimais.

2.2.7. rengia ir leidžia muzikos terapijos mokomąją, metodinę ir šviečiamąją medžiagą;

2.2.8. rengia, gamina, platina muzikos terapijos priemones;

2.2.9. organizuoja vizitus į įvairias muzikos terapijos paslaugas teikiančias ugdymo, užimtumo ir socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas Lietuvoje ir užsienio valstybėse;

2.2.10. vykdo nacionalinius ir tarptautinius projektus, patirties pasidalijimo programas, kuria ir integruojasi į muzikos terapijos tarptautinius tinklus.

2.2.11. informuoja visuomenę apie muzikos terapiją, reklamuoja muzikos terapijos paslaugas ir asociacijos veiklos produktus.

2.2.12. vykdo kitą veiklą, užtikrinančią asociacijos tikslų įgyvendinimą.

3. ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS

3.1. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą muzikos terapijos srityje, kuri neprieštarauja šiems įstatams ir yra reikalinga jos tikslams pasiekti, tai yra:

3.1.1. muzikos terapijos paslaugų teikimas;

3.1.2. profesinis konsultavimas ir supervizija;

3.1.3. veikla, susijusi su duomenų bazėmis;

3.1.4. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

3.1.5. suaugusiųjų švietimas, kvalifikacijos tobulinimas;

3.1.6. užimtumo, poilsio ir renginių organizavimo, kultūrinė, edukacinė veikla;

3.1.7. metodinės literatūros ir priemonių rengimas.

3.1.8. leidyba (lankstinukų, knygų, CD, DVD);

3.1.9. muzikos terapijos priemonių gamyba;

3.1.10. gerosios patirties sklaida/ reklama;

3.1.11. projektinė veikla;

3.1.12. mažmeninė ir didmeninė prekyba.

3.1.13. metodinių priemonių, mokymo programų susijusių su muzikos terapija kokybės vertinimas.

3.2. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma pagal nustatytą tvarką, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

4. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

4.2. Asociacija gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

4.3. Vykdydama įstatuose numatytą veiklą Asociacija gali:

4.3.1. turėti sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;

4.3.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo;

4.3.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;

4.3.4. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;

4.3.5. teikti bei gauti paramą ir teikti labdarą;

4.3.6. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, įmones;

4.3.7. naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;

4.3.8. užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, vykdyti mainus;

4.3.9. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;

4.3.10. nustatyti darbo apmokėjimo ir darbuotojų skatinimo sistemas;

4.3.11. turėti ir kitas, šiuose įstatuose nenumatytas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

5. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Asociacijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, kurių veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi muzikos terapijos taikymu, edukacija ir muzikos terapijos propagavimu. Asociacijos nariai turi lygias teises. Asociacijos narių teisės:

5.1.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

5.1.2. rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus;

5.1.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

5.1.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

5.1.5. ginčyti teisme Visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos Tarybos, Asociacijos vadovo sprendimus, taip pat Asociacijos vadovo sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir Asociacijos įstatams;

5.1.6. bet kada išstoti iš Asociacijos, padavęs raštišką prašymą Asociacijos vadovui. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

5.1.7. turėti kitas teisės aktais bei šiais įstatais nustatytas teises.

5.2. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos padaliniuose turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti visi Asociacijos nariai.

5.3. Asociacijos nariai privalo:

5.3.1. laikytis Asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos Tarybos nutarimų bei Asociacijos vadovo teisėtų sprendimų;

5.3.2. mokėti nario mokesčius;

5.3.3. dalyvauti Visuotiniuose susirinkimuose; pranešti apie nedalyvavimą ir svarbias priežastis;

5.3.4. laikytis asociacijos patvirtinto profesinės etikos kodekso reikalavimų;

5.3.5. aprobuoti asociacijoje autorines muzikos terapijos taikymo ir edukacines programas, mokymo ir metodines priemones;

5.3.6. neveikti ir neatlikti veiksmų, priešingų Asociacijos tikslams;

5.3.7. informuoti  asociacijos Tarybą apie pasikeitusius nario duomenis, kontaktus, apie ilgą laiką negaunamą informaciją elektroniniu paštu;

5.3.8. Bent 0,5 % pajamų mokesčio pervesti į Asociacijos sąskaitą (pagal Gyventojų fizinių asmenų 2 proc. pajamų mokesčio įstatymą);

6. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

6.1. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos Taryba.

6.2. Asmuo, turintis priešiškų Asociacijos tikslams interesų, negali būti priimtas į Asociaciją.

6.3. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos vadovui rašytinį prašymą bei dvi rekomendacijas.

6.4. Asociacijos vadovas turi teisę pareikalauti pareiškėjo pateikti prašyme nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančių dokumentų originalus, nuorašus arba kopijas, planuojamų įnešti į Asociaciją piniginių lėšų ar turto kilmę ir gavimo teisėtumą patvirtinančius dokumentus.

6.5. Asociacijos vadovas, gavęs šių įstatų 6.3 punkte numatytą prašymą, apie tai informuoja Asociacijos Tarybą ir pateikia šį prašymą svarstymui artimiausiame Asociacijos Tarybos posėdyje. Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo Asociacijos vadovui dienos, o pareikalavus papildomų dokumentų, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių dokumentų pristatymo dienos.

6.6. Asmuo tampa Asociacijos nariu po to, kai Asociacijos Taryba patenkina prašymą ir yra įnešti stojamieji įnašai.

6.7. Iš Asociacijos narius šalina Asociacijos Taryba, Asociacijos nario, Asociacijos Tarybos arba Asociacijos vadovo teikimu, jeigu Asociacijos narys nevykdo šių įstatų 5.3 punktuose nurodytų Asociacijos nario pareigų, ilgiau kaip vienerius metus nemoka nario mokesčių. Asociacijos narys taip pat gali raštu pareikšti norą išstoti iš Asociacijos.

6.8. Pašalintas iš  Asociacijos narys turi teisę Asociacijos Tarybos sprendimą apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.9. Asociacijos narys, pateikęs prašymą  Asociacijos vadovui, gali stabdyti narystę Asociacijoje ypatingais atvejais (motinystės/tėvystės atostogų metu, išvykus ilgam  (nuo 1 metų) laikotarpiui iš Lietuvos Respublikos bei ligos atveju). Narys, grįždamas į aktyvią narystę, Asociacijoje neturi mokėti stojamųjų nario mokesčio įnašų. Narystės sustabdymą svarsto Asociacijos Taryba.

7. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIŲ DYDIS, JŲ NUSTATYMO TVARKA

7.1. Stojamieji Asociacijos narių įnašai nustatomi Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

7.2. Stojamieji įnašai perduodami Asociacijai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Asociacijos Tarybos sprendimo dėl naujo nario priėmimo. Laiku neįnešus stojamųjų įnašų, kandidatas praranda teisę tapti Asociacijos nariu, tačiau tai neužkerta kelio jam ateityje teikti prašymą tapti Asociacijos nariu.

7.3. Asociacijos nario mokesčius sudaro metinis nario mokestis ir tiksliniai nario mokesčiai. Asociacijos nario mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas.

7.4. Nuo nario mokesčio atleidžiami pirmininkas ir pavaduotojas, kiti tarybos nariai – moka 50 proc. nustatyto nario mokesčio dydžio.

8. ASOCIACIJOS ORGANAI IR STRUKTŪRA

8.1. Asociacijos organai:

8.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;

8.1.2. Asociacijos vadovas (Asociacijos tarybos pirmininkas);

8.1.3. Asociacijos Taryba;

8.1.4. Revizijos komisija;

8.1.5. Etikos komisija.

9. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

9.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.

9.2. Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime. Asociacijos narį – juridinį asmenį– Visuotiniame narių susirinkime atstovauja vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Dėl svarbių priežasčių negalintys  dalyvauti susirinkime balsuoja paštu. Tokiu atveju balsas bus užskaitytas, jeigu bus balsuota iki visuotinio susirinkimo dienos imtinai.

9.3. Visuotinis narių susirinkimas:

9.3.1. teikia pasiūlymus dėl įstatų keitimų ir  tvirtina Asociacijos įstatus;

9.3.2. renka ir atšaukia Asociacijos Tarybos narius;

9.3.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;

9.3.4. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

9.3.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

9.4. Eilinį visuotinį susirinkimą Asociacijos Taryba privalo sušaukti kasmet per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Asociacijos Taryba nustato Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę ir rengia Visuotinio narių susirinkimo sprendimų projektus. Ji privalo pateikti Visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą.

9.5. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas asociacijos narys, surinkęs ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių parašų, Asociacijos Taryba arba Revizijos komisija. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo sušaukti tokį susirinkimą pateikimo Asociacijos tarybai dienos.

9.6. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

9.7. Kiekvienam Asociacijos nariui  ne vėliau kaip prieš penkiolika kalendorinių dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos, elektroniniu paštu, faksu arba registruotu laišku turi būti pateiktas susirinkimo darbotvarkės projektas, siūlomų priimti sprendimų projektai, taip pat kita medžiaga, susijusi su siūlomais svarstyti klausimais (įstatų keitimo projektai, metinės finansinės atskaitomybės dokumentai ir pan.). Visa minėta informacija skelbiama asociacijos internetiniame  tinklapyje (Naujienų skyrelyje).

9.8. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti tikslinama. Asociacijos nariai, Asociacijos Taryba turi teisę reikalauti, kad į darbotvarkę būtų papildomai įtraukti jų siūlomi klausimai.

9.9. Asociacijos nariai ir Asociacijos Taryba apie siūlomus Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės papildymus privalo raštu informuoti Asociacijos tarybos pirmininką ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos. Vėliau pateikti susirinkimo darbotvarkės papildymai nepriimami. Klausimai, kurie nebuvo įtraukti į darbotvarkę, gali būti svarstomi tik jeigu Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja visi balso teisę turintys nariai.

9.10. Asociacijos taryba apie Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pasikeitimus privalo informuoti Asociacijos narius ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki susirinkimo dienos. Ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki Visuotinio narių susirinkimo  dienos Asociacijos tarybos pirmininkas turi sudaryti galimybę Asociacijos nariams susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

9.11. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Dalyvavusiais Visuotiniame narių susirinkime pripažįstami ir tie nariai, kurie, susipažinę su susirinkimo sprendimų projektais, susirinkimo klausimais pareiškė savo nuomonę per įgaliotą asmenį arba raštu užpildę nustatytos formos balsavimo biuletenį.

9.12. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos tarybos sprendimu turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas turi būti šaukiamas ne anksčiau kaip po 5 ir ne vėliau kaip po 25 kalendorinių dienų po neįvykusio susirinkimo. Apie pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą turi būti pranešta Asociacijos nariams šių įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki pakartotinio susirinkimo dienos.

9.13. Asociacijos nariai Visuotiniame narių susirinkime gali balsuoti iš anksto registruotu paštu.  Asociacijos narius – juridinius asmenis –  be atskiro įgaliojimo atstovauja juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo.

9.14. Asociacijos tarybos pirmininko pritarimu Visuotiniame narių susirinkime gali dalyvauti ir kiti asmenys,  neturintys balsavimo teisės.

9.15. Sprendžiamojo balso teisę Visuotiniame narių susirinkime turi visi Asociacijos nariai. Vienas Asociacijos narys turi vieną balsą. Asociacijos narys – juridinis asmuo – turi vieną balsą nepriklausomai nuo deleguotų atstovų skaičiaus.

9.16. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 9.3.1., 9.3.2. ir 9.3.5. nurodytus atvejus, laikomas priimtu, jei už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Asmenys, susilaikę nuo balsavimo, neskaičiuojami. Šių įstatų 9.3.1., 9.3.2. ir 9.3.5. punktuose nurodytiems sprendimams  priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.

9.17. Visuotinis narių susirinkimas turi būti protokoluojamas. Susirinkimo protokolą pasirašo Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo susirinkimo dienos. Visuotiniame narių susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo protokolo surašymo  dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

10. TARYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ IR PIRMININKO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

10.1. Asociacijos Taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

10.2 Tarybą sudaro 5 nariai: tarybos pirmininkas (asociacijos vadovas), pirmininko pavaduotojas, sekretorius ir 2 nariai, kuriuos 4 (keturių) metų laikotarpiui renka Visuotinis narių susirinkimas. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Tarybos nariai renkami iš Asociacijos narių pasiūlytų fizinių asmenų. Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už vieną iš vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų.

10.3. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininką renka Taryba iš savo narių tarpo. Tarybos pirmininką atšaukia Asociacijos Taryba savo sprendimu. Tarybos pirmininkas yra Asociacijos vadovas.

10.4. Tarybos posėdžiai vyksta  ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

10.5. Tarybos kadencija baigiasi kai ji yra atšaukiama. Kai Asociacijos įstatai keičiami dėl Tarybos sudarymo ar jos narių skaičiaus keitimo, naujai išrinkti Tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik  nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų Tarybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame Visuotiniame narių susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje. Taryba:

10.5.1. inicijuoja neeilinį Visuotinį narių susirinkimą;

10.5.2. papildo,  ruošia keitimui bei tvirtinimui Asociacijos įstatus;

10.5.3. tvirtina metines Asociacijos veiklos kryptis ir programas;

10.5.4. nagrinėja ir svarsto Asociacijos vadovo pateiktą metinį Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatos projektą (Asociacijos biudžeto projektą);

10.5.5. nagrinėja ir svarsto tikslines Asociacijos vykdomas programas. Tvirtina tikslinių programų vykdymo planą ir lėšų šioms programoms vykdyti paskirstymą. Prižiūri jų vykdymo eigą;

10.5.6. teikia išvadas Visuotiniam narių susirinkimui dėl metinės finansinės atskaitomybės bei Asociacijos veiklos ataskaitos;

10.5.7. teikia pasiūlymus bei rekomendacijas Visuotiniam narių susirinkimui dėl metinių Asociacijos narių mokesčių dydžių bei mokėjimo tvarkos;

10.5.8. teikia pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui dėl kitų jo kompetencijai priskirtų klausimų;

10.5.9. priima naujus Asociacijos narius ir šalina narius iš Asociacijos;

10.5.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

10.5.11. priima sprendimus dėl nuolatinių ir laikinų komisijų bei darbo grupių sudarymo atskiriems Asociacijos uždaviniams spręsti bei sprendimų ar dokumentų projektams ruošti;

10.5.12. sprendžia kitus Visuotinio narių susirinkimo sprendimais Tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.

10.6. Tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams “už” ir “prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs – gali pranešti balsuodamas paštu. Iš anksto balsavę Tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“, negu „prieš“. Nutarimas šalinti narį iš Asociacijos gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

10.7. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus Tarybos kadencijai.

10.8. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Asociacijos tarybos pirmininką ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki norimos kadencijos pabaigos datos.

11. ASOCIACIJOS TARYBOS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

11.1. Asociacijos vadovas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas. Jis atstovauja Asociacijai

šalies valdžios ir valdymo institucijose, ryšiuose su užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teismuose, pasirašo sandorius ir tarptautines bendradarbiavimo sutartis, koordinuoja Asociacijos sekretoriato veiklą.

11.2. Asociacijos Vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Asociacijos taryba Asociacijos tarybos pirmininkas pareigas pradeda eiti nuo jo išrinkimo dienos ir eina iki atšaukimo dienos.

11.3. Asociacijos Vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio narių susirinkimo bei Tarybos sprendimais.

11.4. Asociacijos Vadovas:

11.4.1. vykdo Visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir pavedimus, sprendžia kitus jam pavestus finansinius ir organizacinius klausimus;

11.4.2. atstovauja Asociacijai teisme, arbitraže, kitose institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

11.4.3. sudaro sandorius Asociacijos vardu. Teisę sudaryti sandorius Asociacijos vardu turi asociacijos pirmininko pavaduotojas ar kitas asociacijos tarybos asmuo, turėdamas Tarybos pirmininko išduotą įgaliojimą. Sandoriai, sudaryti be Tarybos pirmininko įgaliojimo, jokių teisinių pasekmių bei įsipareigojimų Asociacijai nesukelia;

11.4.4. leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą;

11.4.5. išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

11.4.6. tvarko Asociacijos finansus ir turtą sutinkamai su Asociacijos Tarybos patvirtinta pajamų ir išlaidų sąmata;

11.4.7. analizuoja, aprobuoja ir pateikia svarstyti Visuotiniam narių susirinkimui medžiagą apie Asociacijos finansinių išteklių naudojimą, metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, materialinių vertybių apskaitos duomenis, bei kitas ataskaitas apie Asociacijos veiklą ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio narių susirinkimo;

11.4.8. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;

11.4.9. atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose;

11.4.10. vykdo kitas funkcijas, kurios šiuose įstatuose ir teisės aktuose nėra priskirtos kitų Asociacijos organų kompetencijai.

12. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

12.1. Asociacijos veiklos kontrolę bei priežiūrą atlieka Asociacijos Revizijos komisija ir Etikos komisija nustatytos kompetencijos ribose.

12.2. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, kuriuos renka Visuotinis narių susirinkimas ketverių metų laikotarpiui. Į revizijos komisiją negali būti renkamas Asociacijos Tarybos narys bei Asociacijos darbuotojas.

12.3. Revizijos komisijos nariai iš savo tarpo išsirenka arba perrenka revizijos komisijos pirmininką, kuris atstovauja komisiją ir visuotiniam susirinkimui pristato veiklos rezultatus. Revizijos komisijos pirmininko įgaliojimai baigiasi pasibaigus Revizijos komisijos ketverių metų kadencijai arba kai ji yra atšaukiama visuotiniame narių susirinkime.

12.4. Revizijos komisija periodiškai  kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Ji privalo:

12.4.1. tikrinti Asociacijos metinę ūkinę finansinę atskaitomybę ir kitus ūkinės  finansinės veiklos dokumentus;

12.4.2. Visuotinio narių susirinkimo ar Asociacijos Tarybos pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

12.4.3. apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus pranešti artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba Asociacijos Tarybos posėdyje;

12.4.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

12.5. Asociacijos Tarybos pirmininkas privalo pateikti Revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

12.6. Revizijos komisija įstatymų numatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

12.7. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

12.8. Revizijos komisija Asociacijos finansinę ir ūkinę veiklą tikrina ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

12.9. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo etikos komisija:

12.9.1. Etikos komisiją sudaro 3 nariai, kuriuos renka Visuotinis narių susirinkimas ketverių metų laikotarpiui;

12.9.2. Etikos komisijos nariai iš savo tarpo išsirenka arba perrenka etikos komisijos pirmininką, kuris atstovauja Etikos komisijai Asociacijos Tarybos bei visuotiniuose susirinkimuose. Etikos komisijos pirmininko įgaliojimai baigiasi pasibaigus Etikos komisijos ketverių metų kadencijai arba kai ji yra atšaukiama visuotiniame narių susirinkime;

12.9.3. Etikos komisija privalo periodiškai tikrinti Asociacijos ir Asociacijos narių dalykinę veiklą. Etikos komisija vadovaujasi Europos muzikos terapijos kongregacijos (EMTC) Etikos kodeksu (priedas Nr. ), ir Asociacijos įstatais.

13. ASOCIACIJOS PAJAMOS

13.1. Asociacija nuosavybės teise turi ir disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgytu, perduotu, dovanotu turtu ir lėšomis.

13.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

13.2.1. Asociacijos narių stojamieji įnašai, mokesčiai ir tikslinės įmokos;

13.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

13.2.3. iš ūkinės komercinės veiklos gautos pajamos;

13.2.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas (lėšos, gautos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą ir pan.);

13.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

13.2.6. kitos lėšos.

13.3. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos perdavusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti lėšų ar kito turto, jei juos perduodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu  nustatyta Asociacijos įstatuose.

13.4. Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydžiai, metinis nario mokestis, tiksliniai nario mokesčiai ir jų mokėjimo tvarka nustatomi Visuotiniame narių susirinkime Asociacijos Tarybos teikimu.

13.5. Atskirų Asociacijos narių ar jų grupių iniciatyva, Asociacija gali vykdyti vietines programas. Vietinės programos finansuojamos jų iniciatorių tikslinėmis įmokomis. Tikslinės įmokos vietinėms programoms finansuoti nėra privalomos visiems Asociacijos nariams. Vietinės programos skirtos atskirų Asociacijos narių ir jų grupių poreikiams tenkinti ir turi atitikti Asociacijos tikslus. Vietines programas, jų finansavimui reikiamas tikslines įmokas bei jų paskirstymą, vietinių programų iniciatorių teikimu tvirtina Asociacijos Taryba.

13.6. Asociacijos lėšos gali būti naudojamos tik Asociacijos įstatuose nustatytiems Asociacijos veiklos tikslams siekti.

14. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO ASOCIACIJOS NARIAMS TVARKA

14.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų sudaryti Asociacijos nariui ar jo atstovui galimybę susipažinti su jo reikalaujamais Asociacijos dokumentais ir prašoma informacija apie  Asociacijos veiklą.

14.2. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs Asociacijos Vadovui  raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su vieša informacija apie Asociacijos veiklą.

14.3. Už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą Asociacijos nariams ir kitiems asmenims atsakingas Asociacijos Vadovas arba vadovo pavaduotojas.

15. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

15.1. Asociacija gali steigti filialus Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos filialų skaičius neribojamas.

15.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos Taryba.

15.3. Asociacijos filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar dalį Asociacijos funkcijų. Asociacijos filialas nėra juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal filialo prievoles ir Asociacijos filialas atsako pagal Asociacijos prievoles. Asociacijos filialas veikia pagal Tarybos patvirtintus nuostatus.

15.4. Asociacijos filialui vadovauja filialo vadovas – direktorius. Filialų vadovus skiria ir atšaukia Asociacijos Vadovas, vadovaudamasis Asociacijos Tarybos sprendimu.

15.5. Asociacijos filialo veikla pasibaigia, kai:

15.5.1. pasibaigia filialo nuostatuose nustatytas veiklos terminas;

15.5.2. Taryba priima sprendimą nutraukti filialo veiklą;

15.5.3. Asociacija likviduojama.

15.6. Asociacija atstovybių nesteigia

16. ASOCIACIJOS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

16.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu Visuotiniu narių susirinkimu, Visuotinio narių susirinkimo nutarimai, sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti Asociacijos nariai ir/ar kiti asmenys, siunčiami elektroniniu paštu. Esant būtinumui, pranešimai ir skelbimai gali būti siunčiami registruotu laišku ar faksu.

16.2. Vieši Asociacijos pranešimai ir skelbimai, taip pat pranešimai apie Asociacijos reorganizavimą ar likvidavimą skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir  asociacijos tinklalapyje.

16.3. Pranešimai Asociacijos nariams siunčiami elektroniniu adresu, kuris yra paskutinis įrašytas Asociacijos narių registre. Asociacijos narys privalo iš anksto informuoti Asociaciją apie elektroninio adreso, adreso (registruotos buveinės) pasikeitimą.

17. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

17.1. Asociacijos įstatus tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.

17.2. Sprendimas dėl Asociacijos įstatų keitimo priimamas 2/3 dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma.

17.3. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos vadovas arba kitas Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

17.4. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

Ši įstatų redakcija yra svarstyta Lietuvos ugdomosios muzikos terapijos asociacijos Tarybos susirinkime, vykusiame 2009 09 02

Ši įstatų redakcija yra patvirtinta Lietuvos ugdomosios muzikos terapijos asociacijos Visuotiniame narių susirinkime, vykusiame 2009 09 19