Įstatai

LIETUVOS MUZIKOS TERAPIJOS ASOCIACIJOS ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos muzikos terapijos asociacija (Lmta) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – plėtoti muzikos terapiją kaip profesiją, mokslą, paslaugą, discipliną,
koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius
interesus.
1.2. Lietuvos muzikos terapijos asociacijos teisinė forma – asociacija. Toliau šiuose įstatuose Lietuvos
muzikos terapijos asociacija vadinama Asociacija.
1.3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau- Konstitucija), Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo
(toliau- Asociacijos įstatymas), bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia
šiais įstatais.
1.4. Asociacijos buveinė yra T. Ševčenkos g. 16H- 49, Vilniuje.
1.5. Asociacija turi antspaudą, sąskaitą banke, teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą.
1.6. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.7. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindiniai asociacijos tikslai yra:
2.1.1. plėtoti muzikos terapiją vardan visuomenės narių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gyvenimo
kokybės;
2.1.2. siekti, kad būtų įgyvendinama tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose
įtvirtintomis nuostatomis grįsta muzikos terapijos edukacija ir įtvirtinta muzikos terapijos profesija;
2.1.3. koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams, juos ginti.
2.2. Siekdama šių tikslų, Asociacija:
2.2.1 bendradarbiauja su valstybinėmis ir visuomeninėmis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis,
kvalifikacijų kėlimo centrais, valdžios institucijomis, aukštosiomis mokyklomis keičiantis profesinėmis
idėjomis;
2.2.2. siekia, kad muzikos terapijos profesija atitiktų Europos muzikos terapijos konfederacijos nustatytus
minimalius profesijos standartus.
2.2.3. inicijuoja muzikos terapijos paslaugos diegimą įvairioms tikslinėms grupėms valstybinėse,
nevalstybinėse ugdymo, globos, slaugos ir kitose įstaigose bei konsultuoja paslaugų kokybės klausimais.
2.2.4. organizuoja, ir vykdo seminarus, mokymus, konsultacijas, kvalifikacijos kėlimo kursus, tarptautines
konferencijas, ir kitokio pobūdžio renginius muzikos terapeutams, kitiems specialistams bei visiems
besidomintiems muzikos terapija.
2.2.5. informuoja visuomenę apie muzikos terapiją, reklamuoja muzikos terapijos paslaugas ir asociacijos
veiklos produktus.
2.2.6. vykdo nacionalinius ir tarptautinius projektus, patirties pasidalijimo programas, kuria ir integruojasi į
muzikos terapijos tarptautinius tinklus.
2.2.7. bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kurių
kompetencijai priklauso muzikos terapijos profesijos standartų bei profesinės etikos kodekso tvirtinimas.
2.2.8. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, kitomis asociacijomis rengiant ir
įgyvendinant muzikos terapijos edukacijos programas.
2.2.9. konsultuoja muzikos terapijos taikymo klausimais;
2.2.10. vykdo kitą veiklą, užtikrinančią asociacijos tikslų įgyvendinimą.

 

3. ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS

3.1. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą muzikos terapijos srityje, kuri neprieštarauja šiems įstatams ir yra reikalinga jos tikslams pasiekti, tai yra:
3.1.1. muzikos terapijos paslaugų teikimas;
3.1.2. profesinis konsultavimas ir supervizija;
3.1.4. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
3.1.5. suaugusiųjų švietimas, kvalifikacijos tobulinimas;
3.1.6. užimtumo, poilsio ir renginių organizavimo, kultūrinė, edukacinė veikla;
3.1.7. metodinės literatūros ir priemonių rengimas.
3.1.8. leidyba (lankstinukų, knygų, CD, DVD);
3.1.9. muzikos terapijos priemonių gamyba;
3.1.10. gerosios patirties sklaida/ reklama;
3.1.11. projektinė veikla;
3.1.12. mažmeninė ir didmeninė prekyba.
3.1.13. metodinių priemonių, mokymo programų susijusių su muzikos terapija kokybės vertinimas.
3.2. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma pagal nustatytą tvarką, Asociacija gali vykdyti tik gavusi
atitinkamus leidimus.

4. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos
tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
4.2. Asociacija gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti ar kitaip
apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti
Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
4.3. Vykdydama įstatuose numatytą veiklą Asociacija gali:
4.3.1. turėti sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;
4.3.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo;
4.3.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
4.3.4. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
4.3.5. teikti bei gauti paramą ir teikti labdarą;
4.3.6. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, įmones;
4.3.7. naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
4.3.8. užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, vykdyti mainus;
4.3.9. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;
4.3.10. nustatyti darbo apmokėjimo ir darbuotojų skatinimo sistemas;
4.3.11. turėti ir kitas, šiuose įstatuose nenumatytas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja
Lietuvos Respublikos įstatymams.

5. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Asociacijos nariais gali tapti veiksnūs 18 metų sulaukę fiziniai asmenys ir Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka veikiantys juridiniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos tikslus ir sutinkantys
aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei laikytis Asociacijos įstatų, kurie atitinka menų terapijos paslaugų
teikėjams keliamus profesinius reikalavimus kaip tai reglamentuoja LR teisės aktai bei pateikia ne mažiau
kaip 2 dvi rekomendacijas.
Asociacijos narių teisės.
5.1.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
5.1.2. rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus;
5.1.3. naudotis Asociacijos materialiniais ir nematerialiniais resursais;
5.1.4. aprobuoti asociacijoje autorines muzikos terapijos taikymo ir edukacines programas, mokymo ir
metodines priemones;
5.1.5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
5.1.6. ginčyti teisme Visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos Tarybos, Asociacijos vadovo sprendimus,
taip pat Asociacijos vadovo sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir Asociacijos įstatams;
5.1.7. bet kada išstoti iš Asociacijos, padavęs raštišką prašymą Asociacijos vadovui. Tokiu atveju stojamieji
nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
5.1.8. turėti kitas teisės aktais bei šiais įstatais nustatytas teises.
5.2. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos padaliniuose turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo
sąrašu turi teisę susipažinti visi Asociacijos nariai. Asociacijos narių raštišku prašymu informacija apie jų
veiklą gali būti skelbiama interneto svetainėje.
5.3. Asociacijos nariai privalo:
5.3.1. laikytis Asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo, Asociacijos Tarybos nutarimų bei Asociacijos
vadovo teisėtų sprendimų;
5.3.2. mokėti nario mokesčius;
5.3.3. dalyvauti Visuotiniuose susirinkimuose; pranešti apie nedalyvavimą ir svarbias priežastis;
5.3.4. laikytis asociacijos patvirtinto profesinės etikos kodekso reikalavimų;
5.3.5. neveikti ir neatlikti veiksmų, priešingų Asociacijos tikslams;
5.3.6. tobulinti savo profesines kompetencijas ir atsiskaityti asociacijoje nustatyta tvarka. Šios pareigos
įgyvendinimo tvarką ir reikalavimus tvirtina asociacijos Tarybos pirmininkas.
5.3.7. informuoti asociacijos Tarybą apie pasikeitusius nario duomenis, kontaktus, apie ilgą laiką negaunamą
informaciją elektroniniu paštu;

 

6. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

 

6.1. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos Taryba.
6.2. Asmuo, turintis priešiškų Asociacijos tikslams interesų, negali būti priimtas į Asociaciją.
6.3. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos vadovui rašytinį prašymą bei 5.1. punkte
nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus.
6.4. Asociacijos vadovas turi teisę pareikalauti pareiškėjo pateikti prašyme nurodytos informacijos tikrumą
patvirtinančių dokumentų originalus, nuorašus arba kopijas, planuojamų įnešti į Asociaciją piniginių lėšų ar
turto kilmę ir gavimo teisėtumą patvirtinančius dokumentus.
6.5. Asociacijos vadovas, gavęs šių įstatų 6.3 punkte numatytą prašymą, apie tai informuoja Asociacijos
Tarybą ir pateikia šį prašymą svarstymui artimiausiame Asociacijos Tarybos posėdyje. Prašymas turi būti
išnagrinėtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo Asociacijos vadovui dienos, o
pareikalavus papildomų dokumentų, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių dokumentų pristatymo dienos.
6.6. Asmuo tampa Asociacijos nariu po to, kai Asociacijos Taryba patenkina prašymą ir yra įnešti stojamieji
įnašai.
6.7. Iš Asociacijos narius šalina Asociacijos Taryba, Asociacijos nario, Asociacijos Tarybos arba Asociacijos
vadovo teikimu, jeigu Asociacijos narys nevykdo šių įstatų 5.3 punktuose nurodytų Asociacijos nario
pareigų, ilgiau kaip vienerius metus nemoka nario mokesčių. Asociacijos narys taip pat gali raštu pareikšti
norą išstoti iš Asociacijos.
6.8. Pašalintas iš Asociacijos narys turi teisę Asociacijos Tarybos sprendimą apskųsti Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
6.9. Asociacijos narys, pateikęs prašymą Asociacijos vadovui, gali stabdyti narystę Asociacijoje ypatingais
atvejais (motinystės/tėvystės atostogų metu, išvykus ilgam (nuo 1 metų) laikotarpiui iš Lietuvos Respublikos
bei ligos atveju). Narys, grįždamas į aktyvią narystę, Asociacijoje neturi mokėti stojamųjų nario mokesčio
įnašų. Narystės sustabdymą svarsto Asociacijos Taryba.

7. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIŲ DYDIS, JŲ NUSTATYMO TVARKA

 

7.1. Stojamieji Asociacijos narių įnašai nustatomi Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
7.2. Stojamieji įnašai perduodami Asociacijai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Asociacijos Tarybos
sprendimo dėl naujo nario priėmimo. Laiku neįnešus stojamųjų įnašų, kandidatas praranda teisę tapti
Asociacijos nariu, tačiau tai neužkerta kelio jam ateityje teikti prašymą tapti Asociacijos nariu.
7.3. Asociacijos nario mokesčius sudaro metinis nario mokestis ir tiksliniai nario mokesčiai. Asociacijos nario mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas. Individualius atvejus
dėl Asociacijos nario mokesčio mokėjimo tvarkos pakeitimo svarsto ir sprendimus priima Asociacijos
Taryba.
7.4. Nuo nario mokesčio atleidžiami visi Tarybos nariai.

8. ASOCIACIJOS ORGANAI IR STRUKTŪRA

8.1. Asociacijos organai:
8.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;
8.1.2. Asociacijos vadovas (Asociacijos tarybos pirmininkas);
8.1.3. Asociacijos Taryba;
8.1.4. Etikos komisija.

 

9. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

9.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.
9.2. Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime. Asociacijos
narį – juridinį asmenį– Visuotiniame narių susirinkime atstovauja vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Dėl svarbių
priežasčių negalintys dalyvauti susirinkime balsuoja el. paštu. Tokiu atveju balsas bus užskaitytas, jeigu bus
balsuota iki visuotinio susirinkimo dienos imtinai.
9.3. Visuotinis narių susirinkimas:
9.3.1. teikia pasiūlymus dėl įstatų keitimų ir tvirtina Asociacijos įstatus;
9.3.2. renka ir atšaukia Asociacijos Tarybos narius;
9.3.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;
9.3.4. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
9.3.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
9.3.6. renka įstatuose nurodytais atvejais Asociacijos organus
9.4. Eilinį visuotinį susirinkimą Asociacijos Taryba privalo sušaukti kasmet per 4 (keturis) mėnesius nuo
finansinių metų pabaigos. Visuotinis susirinkimas organizuojamas kontaktiniu arba nuotoliniu būdu,
užtikrinant tapatybės identifikavimą. Asociacijos Taryba nustato Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę
ir rengia Visuotinio narių susirinkimo sprendimų projektus. Ji privalo pateikti Visuotiniam narių
susirinkimui Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos
ataskaitą.
9.5. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas asociacijos narys,
surinkęs ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių parašų ir Asociacijos Taryba. Neeilinis Visuotinis narių
susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo sušaukti
tokį susirinkimą pateikimo Asociacijos tarybai dienos.
9.6. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos
įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
9.7. Kiekvienam Asociacijos nariui ne vėliau kaip prieš penkiolika kalendorinių dienų iki Visuotinio narių
susirinkimo dienos, elektroniniu paštu turi būti pateiktas susirinkimo darbotvarkės projektas, siūlomų priimti
sprendimų projektai, taip pat kita medžiaga, susijusi su siūlomais svarstyti klausimais (įstatų keitimo
projektai, metinės finansinės atskaitomybės dokumentai ir pan.).
9.8. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti tikslinama. Asociacijos nariai, Asociacijos Taryba
turi teisę reikalauti, kad į darbotvarkę būtų papildomai įtraukti jų siūlomi klausimai.
9.9. Asociacijos nariai ir Asociacijos Taryba apie siūlomus Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės
papildymus privalo raštu informuoti Asociacijos tarybos pirmininką ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt)
kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos. Vėliau pateikti susirinkimo darbotvarkės papildymai nepriimami.
Klausimai, kurie nebuvo įtraukti į darbotvarkę, gali būti svarstomi tik jeigu Visuotiniame narių susirinkime
dalyvauja visi balso teisę turintys nariai.
9.10. Asociacijos taryba apie Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pasikeitimus privalo informuoti
Asociacijos narius ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki susirinkimo dienos. Ne vėliau
kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki Visuotinio narių susirinkimo dienos Asociacijos tarybos
pirmininkas turi sudaryti galimybę Asociacijos nariams susipažinti su dokumentais, susijusiais su
susirinkimo darbotvarke.
9.11. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos
narių. Dalyvavusiais Visuotiniame narių susirinkime pripažįstami ir tie nariai, kurie, susipažinę su
susirinkimo sprendimų projektais, susirinkimo klausimais pareiškė savo nuomonę per įgaliotą asmenį arba
raštu užpildę nustatytos formos balsavimo biuletenį ir pasirašę jį el. parašu, balsavo el. paštu.
9.12. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos tarybos sprendimu turi būti šaukiamas
pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės
klausimais nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Pakartotinis Visuotinis narių
susirinkimas turi būti šaukiamas ne anksčiau kaip po 5 ir ne vėliau kaip po 25 kalendorinių dienų po
neįvykusio susirinkimo. Apie pakartotinį Visuotinį narių susirinkimą turi būti pranešta Asociacijos nariams
šių įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki pakartotinio susirinkimo dienos.
9.13. Asociacijos nariai Visuotiniame narių susirinkime gali balsuoti iš anksto el. paštu. Asociacijos narius
– juridinius asmenis – be atskiro įgaliojimo atstovauja juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo.
9.14. Asociacijos tarybos pirmininko pritarimu Visuotiniame narių susirinkime gali dalyvauti ir kiti asmenys,
neturintys balsavimo teisės.
9.15. Sprendžiamojo balso teisę Visuotiniame narių susirinkime turi visi Asociacijos nariai. Vienas
Asociacijos narys turi vieną balsą. Asociacijos narys – juridinis asmuo – turi vieną balsą nepriklausomai nuo
deleguotų atstovų skaičiaus.
9.16. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 9.3.1., 9.3.2. ir 9.3.5. nurodytus atvejus,
laikomas priimtu, jei už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“.
Asmenys, susilaikę nuo balsavimo, neskaičiuojami. Šių įstatų 9.3.1., 9.3.2. ir 9.3.5. punktuose nurodytiems
sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.
9.17. Visuotinis narių susirinkimas turi būti protokoluojamas. Susirinkimo protokolą pasirašo Visuotinio
narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo susirinkimo dienos. Visuotiniame narių susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę
susipažinti su protokolu ir ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo protokolo surašymo
dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

 

10. ASOCIACIJOS TARYBOS KOMPETENCIJA, JOS NARIŲ IR PIRMININKO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

10.1. Asociacijos Taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.
10.2 Tarybą sudaro 7 nariai: tarybos pirmininkas (asociacijos vadovas), pirmininko pavaduotojas,
sekretorius ir 4 nariai, kuriuos 4 (keturių) metų laikotarpiui renka Visuotinis narių susirinkimas. Tarybos
nario kadencijų skaičius neribojamas. Tarybos nariai renkami iš Asociacijos narių pasiūlytų fizinių asmenų.
Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių, yra daugiau
nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už
vieną iš vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų.
10.3. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininką renka Taryba iš savo narių tarpo.
Tarybos pirmininką atšaukia Asociacijos Taryba savo sprendimu. Tarybos pirmininkas yra Asociacijos
vadovas.
10.4. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
10.5. Tarybos kadencija baigiasi, kai ji yra atšaukiama. Kai Asociacijos įstatai keičiami dėl Tarybos
sudarymo ar jos narių skaičiaus keitimo, naujai išrinkti Tarybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo
pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų Tarybos
narių rinkimas gali vykti tame pačiame Visuotiniame narių susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo
darbotvarkėje. Taryba:
10.5.1. inicijuoja neeilinį Visuotinį narių susirinkimą;
10.5.2. papildo, ruošia keitimui bei tvirtinimui Asociacijos įstatus;
10.5.3. tvirtina metines Asociacijos veiklos kryptis ir programas;
10.5.5. nagrinėja ir svarsto tikslines Asociacijos vykdomas programas. Tvirtina tikslinių programų vykdymo
planą ir lėšų šioms programoms vykdyti paskirstymą. Prižiūri jų vykdymo eigą;
10.5.6. teikia išvadas Visuotiniam narių susirinkimui dėl metinės finansinės atskaitomybės bei Asociacijos
veiklos ataskaitos;
10.5.7. teikia pasiūlymus bei rekomendacijas Visuotiniam narių susirinkimui dėl metinių Asociacijos narių
mokesčių dydžių bei mokėjimo tvarkos;
10.5.8. teikia pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui dėl kitų jo kompetencijai priskirtų klausimų;
10.5.9. priima naujus Asociacijos narius ir šalina narius iš Asociacijos;
10.5.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
10.5.11. priima sprendimus dėl nuolatinių ir laikinų komisijų bei darbo grupių sudarymo atskiriems
Asociacijos uždaviniams spręsti bei sprendimų ar dokumentų projektams ruošti;
10.5.12. sprendžia kitus Visuotinio narių susirinkimo sprendimais Tarybos kompetencijai priskirtus
klausimus.
10.6. Tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams “už” ir
“prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos narys savo valią – „už“ ar „prieš“
balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs – gali pranešti balsuodamas el. paštu. Iš anksto
balsavę Tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis
laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos sprendimas yra
priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“, negu „prieš“. Nutarimas šalinti narį iš Asociacijos gali būti
priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.
10.7. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus Tarybos
kadencijai.
10.8. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Asociacijos
tarybos pirmininką ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki norimos kadencijos pabaigos datos.

 

11. ASOCIACIJOS TARYBOS VADOVO KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

11.1. Asociacijos vadovas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas. Jis atstovauja Asociacijai
šalies valdžios ir valdymo institucijose, ryšiuose su užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis bei
santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teismuose, pasirašo sandorius ir tarptautines
bendradarbiavimo sutartis, koordinuoja Asociacijos sekretoriato veiklą.
11.2. Asociacijos Vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų Asociacijos taryba Asociacijos tarybos
pirmininkas pareigas pradeda eiti nuo jo išrinkimo dienos ir eina iki atšaukimo dienos.
11.3. Asociacijos Vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio
narių susirinkimo bei Tarybos sprendimais.
11.4. Asociacijos Vadovas:
11.4.1. vykdo Visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir pavedimus, sprendžia kitus jam pavestus
finansinius ir organizacinius klausimus;
11.4.2. atstovauja Asociacijai teisme, arbitraže, kitose institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir
fiziniais asmenimis;
11.4.3. sudaro sandorius Asociacijos vardu. Teisę sudaryti sandorius Asociacijos vardu turi asociacijos
pirmininko pavaduotojas ar kitas asociacijos tarybos asmuo, turėdamas Tarybos pirmininko išduotą
įgaliojimą. Sandoriai, sudaryti be Tarybos pirmininko įgaliojimo, jokių teisinių pasekmių bei įsipareigojimų
Asociacijai nesukelia;
11.4.4. leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą;
11.4.5. išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
11.4.6. tvarko Asociacijos finansus ir turtą sutinkamai su Asociacijos Tarybos patvirtinta pajamų ir išlaidų
sąmata;
11.4.7. analizuoja, aprobuoja ir pateikia svarstyti Visuotiniam narių susirinkimui medžiagą apie Asociacijos
finansinių išteklių naudojimą, metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, materialinių
vertybių apskaitos duomenis, bei kitas ataskaitas apie Asociacijos veiklą ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki
visuotinio narių susirinkimo;
11.4.8. pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;
11.4.9. atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose;
11.4.10. vykdo kitas funkcijas, kurios šiuose įstatuose ir teisės aktuose nėra priskirtos kitų Asociacijos organų kompetencijai.

12. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

12.1. Asociacijos veiklos kontrolę bei priežiūrą atlieka ir Etikos komisija nustatytos kompetencijos ribose.
12.2. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo etikos komisija:
12.2.1. Etikos komisiją sudaro 3 nariai, kuriuos renka Visuotinis narių susirinkimas ketverių metų
laikotarpiui;
12.2. 2. Etikos komisijos nariai iš savo tarpo išsirenka arba perrenka etikos komisijos pirmininką, kuris
atstovauja Etikos komisijai Asociacijos Tarybos bei visuotiniuose susirinkimuose. Etikos komisijos
pirmininko įgaliojimai baigiasi pasibaigus Etikos komisijos ketverių metų kadencijai arba kai ji yra
atšaukiama visuotiniame narių susirinkime;
12.9.3. Etikos komisija privalo periodiškai tikrinti Asociacijos ir Asociacijos narių dalykinę veiklą. Etikos
komisija vadovaujasi Europos muzikos terapijos konfederacijos (EMTC) Etikos kodeksu (priedas Nr. ), ir
Asociacijos įstatais.

13. ASOCIACIJOS PAJAMOS

13.1. Asociacija nuosavybės teise turi ir disponuoja Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgytu,
perduotu, dovanotu turtu ir lėšomis.
13.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
13.2.1. Asociacijos narių stojamieji įnašai, mokesčiai ir tikslinės įmokos;
13.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
13.2.3. iš ūkinės komercinės veiklos gautos pajamos;
13.2.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas (lėšos, gautos kaip parama, dovana,
taip pat gautos pagal testamentą ir pan.);
13.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
13.2.6. kitos lėšos.
13.3. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja
juos perdavusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šias lėšas
privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba
pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti lėšų ar kito turto, jei juos perduodantis asmuo
nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta Asociacijos įstatuose.
13.4. Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydžiai, metinis nario mokestis, tiksliniai nario mokesčiai ir jų
mokėjimo tvarka nustatomi Visuotiniame narių susirinkime Asociacijos Tarybos teikimu.
13.5. Atskirų Asociacijos narių ar jų grupių iniciatyva, Asociacija gali vykdyti vietines programas. Vietinės
programos finansuojamos jų iniciatorių tikslinėmis įmokomis. Tikslinės įmokos vietinėms programoms
finansuoti nėra privalomos visiems Asociacijos nariams. Vietinės programos skirtos atskirų Asociacijos
narių ir jų grupių poreikiams tenkinti ir turi atitikti Asociacijos tikslus. Vietines programas, jų finansavimui
reikiamas tikslines įmokas bei jų paskirstymą, vietinių programų iniciatorių teikimu tvirtina Asociacijos
Taryba.
13.6. Asociacijos lėšos gali būti naudojamos tik Asociacijos įstatuose nustatytiems Asociacijos veiklos
tikslams siekti.

14. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO ASOCIACIJOS NARIAMS TVARKA

14.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų sudaryti
Asociacijos nariui ar jo atstovui galimybę susipažinti su jo reikalaujamais Asociacijos dokumentais ir
prašoma informacija apie Asociacijos veiklą.
14.2. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs Asociacijos Vadovui raštišką prašymą, turi teisę
susipažinti su vieša informacija apie Asociacijos veiklą.
14.3. Už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą Asociacijos nariams ir kitiems asmenims
atsakingas Asociacijos Vadovas arba vadovo pavaduotojas.

15. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

15.1. Asociacija gali steigti filialus Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos filialų
skaičius neribojamas.
15.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos Taryba.
15.3. Asociacijos filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas ar
dalį Asociacijos funkcijų. Asociacijos filialas nėra juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal filialo prievoles
ir Asociacijos filialas atsako pagal Asociacijos prievoles. Asociacijos filialas veikia pagal Tarybos
patvirtintus nuostatus.
15.4. Asociacijos filialui vadovauja filialo vadovas – direktorius. Filialų vadovus skiria ir atšaukia
Asociacijos Vadovas, vadovaudamasis Asociacijos Tarybos sprendimu.
15.5. Asociacijos filialo veikla pasibaigia, kai:
15.5.1. pasibaigia filialo nuostatuose nustatytas veiklos terminas;
15.5.2. Taryba priima sprendimą nutraukti filialo veiklą;
15.5.3. Asociacija likviduojama.
15.6. Asociacija atstovybių nesteigia

16. ASOCIACIJOS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

16.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu
Visuotiniu narių susirinkimu, Visuotinio narių susirinkimo nutarimai, sprendimai, kiti pranešimai ir
dokumentai, su kuriais turi susipažinti Asociacijos nariai ir/ar kiti asmenys, siunčiami elektroniniu paštu.
Esant būtinumui, pranešimai ir skelbimai gali būti siunčiami registruotu laišku ar faksu.
16.2. Vieši Asociacijos pranešimai ir skelbimai, taip pat pranešimai apie Asociacijos reorganizavimą ar
likvidavimą skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir asociacijos tinklalapyje.
16.3. Pranešimai Asociacijos nariams siunčiami elektroniniu adresu, kuris yra paskutinis įrašytas
Asociacijos narių registre. Asociacijos narys privalo iš anksto informuoti Asociaciją apie elektroninio
adreso pasikeitimą.

17. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

17.1. Asociacijos įstatus tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.
17.2. Sprendimas dėl Asociacijos įstatų keitimo priimamas 2/3 dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių
balsų dauguma.
17.3. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos vadovas arba kitas Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
17.4. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Įstatai patvirtinti 2022-11-19 visuotiniame Lietuvos muzikos terapijos asociacijos (Lmta) narių susirinkime. Registrų centre įregistruoti 2023-02-27.