History

Muzikos terapija šiandienos kultūroje – tai muzikos terapeuto paslauga klientui, bendradarbiavimas naudojant muziką, įvairias muzikines veiksenas bei susikuriančius tarpusavio santykius optimizuojant kliento (individo ar grupės) sveikatingumą ir gyvenimo kokybę.

Lietuvos muzikos terapijos asociacija (Lmta) – 1997 metais įsikūrusi visuomeninė organizacija, vienijanti muzikos terapeutus bei kitus specialistus, taikančius muzikos terapijos metodus vardan visuomenės narių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gyvenimo kokybės. Asociacijos tikslas – plėtoti muzikos terapiją kaip profesiją, mokslą, paslaugą, discipliną, koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. Uždaviniai: 1) plėtoti muzikos terapiją vardan visuomenės narių fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gyvenimo kokybės; 2) siekti, kad būtų įgyvendinama tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintomis nuostatomis grįsta muzikos terapijos edukacija ir įtvirtinta muzikos terapijos profesija; 3) konsultuoti muzikos terapijos taikymo klausimais; 4) inicijuoti muzikos terapijos paslaugų integravimą; 5) informuoti visuomenę apie asociacijos veiklą bei užsiimti šviečiamąja ir edukacine veikla muzikos terapijos srityje; 6) koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams, juos ginti.

Asociacija įsteigta pirmojo respublikinio mokslinio – praktinio seminaro „Neįgaliųjų meninis ugdymas“, kurį prof. A. Piličiausko iniciatyva organizavo Lietuvos alternatyvaus muzikinio ugdymo centras, metu. Ji pavadinta Lietuvos ugdomosios muzikos terapijos asociacija (LUMTA). Organizacijos pirmininke išrinkta Vilmantė Aleksienė.

Iki 2009 m. Asociacijos tikslas buvo kurti bazę profesionaliai muzikos terapijai vystytis, muzikos terapijos priemonėmis įtakoti visuomenės sveikatingumą ir gyvenimo kokybę. Savo veikla organizacija siekė aktyvinti asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, socialinės reabilitacijos bei integracijos procesą; rūpintis muzikų, dirbančių su įvairaus amžiaus žmonėmis, turinčiais specialiųjų poreikių, tobulinimu, kvalifikacijos kėlimu, papildant jų profesinį pasirengimą muzikos terapijos žiniomis; organizuoti muzikos terapijos seminarus, konferencijas, kaupti metodinę medžiagą bei darbo priemones; dalyvauti įvairiuose projektuose, įgyvendinant visuomenės sveikatinimo programas; sukurti bazę ir įdiegti muzikos terapijos studijų programą Lietuvoje.

Nuo Asociacijos įkūrimo iki šiol yra nuolat organizuojami tarptautiniai muzikos terapijos seminarai, kurių metu nariams yra suteikiama galimybė įgyti skirtingo pobūdžio muzikos terapijos žiniais ir praktinius įgūdžius. Paskaitas ir praktinius – patyriminius seminarus vedė muzikos terapijos specialistai iš Norvegijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Šveicarijos, Portugalijos, Latvijos, Prancūzijos (išsamesnė infomacija pateikiama šios svetainės skiltyje Archyvas).

1998–2003 m. palaikant glaudžius ryšius su Norvegijos specialistais, LUMTA dalyvavo Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) ir Norvegijos Sogn og Fjordane universitetinio koledžo bendradarbiavimo veikloje. Sogn og Fjordane muzikos terapijos diplomus įgijo 7 tuometiniai LUMTA nariai.

2000–2002 m. VPU tuometiniai asociacijos vadovai apgynė daktaro disertacijas ugdomosios muzikos terapijos srityje (Aldona Vilkelienė, 2000; Vilmantė Aleksienė, 2001; Jautrė Šinkūnienė, 2001; Loreta Kačiušytė – Skramtai, 2002).

2002–2006 m. bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio specialistais LUMTA inicijavo ir įgyvendino eilę projektų, susijusių su: 1) fizinę ar protinę negalią turinčių asmenų meninių gabumų vystymu; 2) bendradarbiavimu ir bendravimu su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis muzikinėje erdvėje; 3) specialiųjų poreikių turinčių asmenų ir neįgaliųjų socialine integracija ir jų sveikatinimu; 4) tolerantiškos ir demokratinės visuomenės ugdymu.

2002 m. LUMTA tapo Europos muzikos terapijos konfederacijos (European Music Therapy Confederation, EMTC) nare, prisiimdama atsakomybę už muzikos terapijos plėtojimosi Lietuvoje koordinavimą, paslaugų diegimą, studijų programos, atitinkančios Europos standartus, rengimą ir įdiegimą šalyje.

2008 m. bendradarbiaujant su VPU, VPU Socialinės komunikacijos institutu (SKI), Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija LUMTA įgyvendino pirmąją šalyje Tarptautinę menų terapijos konferenciją. Joje dalyvavo Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Latvijos, Rusijos, Lenkijos atstovai, be to, EMTC tarybos nariai.

2009 m. įregistruoti naujieji Asociacijos įstatai ir patvirtintas profesijos Etikos kodeksas. Atsižvelgus į šiuose dokumentuose iškeltus veiklos tikslus organizacija pavadinta Lietuvos muzikos terapijos asociacija. Asociacijos pirmininke išrinkta Loreta Kačiušytė – Skramtai.

2010 m. bendradarbiaujant su Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, VPU SKI ir Vilniaus universiteto fizinės medicinos ir reabilitacijos centru buvo surengta tarptautinė muzikos terapijos konferencija „Muzikos terapija šiuolaikinės kultūros kontekste“.

2011 m. Lmta pirmininke išrinkta Vilmantė Aleksienė.